กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 มิ.ย. 2563 00:00 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
27 มิ.ย. 2563 22:25 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร1.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการสวดมนต์ไหว้พระ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร
27 มิ.ย. 2563 22:25 เอนก วิเลปะนะ สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการสวดมนต์ไหว้พระ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร
27 มิ.ย. 2563 22:22 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร4.jpg กับ ศึกษาธิการภาค 18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด
27 มิ.ย. 2563 22:22 เอนก วิเลปะนะ สร้าง ศึกษาธิการภาค 18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด
27 มิ.ย. 2563 22:20 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร7.gif กับ การนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
27 มิ.ย. 2563 22:20 เอนก วิเลปะนะ สร้าง การนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
27 มิ.ย. 2563 22:15 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 มิ.ย. 2563 21:38 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข Download
27 มิ.ย. 2563 21:35 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 มิ.ย. 2563 21:33 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร8.jpg กับ การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 มิ.ย. 2563 21:33 เอนก วิเลปะนะ สร้าง การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 มิ.ย. 2563 21:23 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
27 มิ.ย. 2563 21:15 เอนก วิเลปะนะ แนบ รายงานโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27 มิ.ย. 2563 21:11 RV ATM แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27 มิ.ย. 2563 21:08 RV ATM แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27 มิ.ย. 2563 21:06 RV ATM แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27 มิ.ย. 2563 21:04 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต รายงานโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
27 มิ.ย. 2563 21:03 เอนก วิเลปะนะ แนบ รายงานโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27 มิ.ย. 2563 21:02 เอนก วิเลปะนะ แนบ รายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
27 มิ.ย. 2563 21:02 RV ATM แก้ไข หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 มิ.ย. 2563 00:33 เอนก วิเลปะนะ แนบ 11. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 มิ.ย. 2563 00:32 เอนก วิเลปะนะ แนบ 10. ว16 สำนักงาน ก.ค.ศ..pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 มิ.ย. 2563 00:32 เอนก วิเลปะนะ แนบ 9. ว14 สำนักงาน ก.ค.ศ..pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 มิ.ย. 2563 00:31 เอนก วิเลปะนะ แนบ 8. ว13 สำนักงาน ก.ค.ศ..pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล