กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 มิ.ย. 2564 02:27 เอนก วิเลปะนะ แนบ เกณฑ์อัตรากำลังในสถานศึกษา ว 23.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21 มิ.ย. 2564 02:23 เอนก วิเลปะนะ แนบ ตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว 2480.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21 มิ.ย. 2564 02:22 เอนก วิเลปะนะ แนบ หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว 7.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21 มิ.ย. 2564 02:20 เอนก วิเลปะนะ แนบ หลักเกณฑ์ผู้บริหารการศึกษา ว 12.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21 มิ.ย. 2564 02:20 เอนก วิเลปะนะ แนบ หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ว 11.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21 มิ.ย. 2564 02:20 เอนก วิเลปะนะ แนบ หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ว 10.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21 มิ.ย. 2564 02:19 เอนก วิเลปะนะ แนบ หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครู ว 9.pdf กับ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 มิ.ย. 2564 20:03 เอนก วิเลปะนะ แนบ คู่มือการจ้างครูชาวต่างชาติ.pdf กับ คู่มือ
20 เม.ย. 2564 19:42 เอนก วิเลปะนะ แนบ คู่มือการจ้างครูชาวต่างชาติ.pdf กับ Download
16 ต.ค. 2563 01:44 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:43 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:43 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:33 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต นางรำพา อัศวรัตน์ นักวิชาการศึกษา.png
16 ต.ค. 2563 01:32 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต นางรำพา อัศวรัตน์ นักวิชาการศึกษา.png
16 ต.ค. 2563 01:29 เอนก วิเลปะนะ แนบ นางรำพา อัศวรัตน์ นักวิชาการศึกษา.png กับ บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:26 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:22 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต รอง ผอ วุฒิภัทร จูมโสดา.png
16 ต.ค. 2563 01:21 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต รอง ผอ วุฒิภัทร จูมโสดา.png
16 ต.ค. 2563 01:20 เอนก วิเลปะนะ แนบ รอง ผอ วุฒิภัทร จูมโสดา.png กับ บุคลากร/ภารกิจ
1 ก.ค. 2563 21:08 เอนก วิเลปะนะ แนบ Untitled.jpg กับ ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
1 ก.ค. 2563 21:08 เอนก วิเลปะนะ สร้าง ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
28 มิ.ย. 2563 00:11 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน
28 มิ.ย. 2563 00:01 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563
28 มิ.ย. 2563 00:00 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
27 มิ.ย. 2563 22:25 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร1.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการสวดมนต์ไหว้พระ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า