กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ต.ค. 2563 01:44 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:43 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:43 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:33 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต นางรำพา อัศวรัตน์ นักวิชาการศึกษา.png
16 ต.ค. 2563 01:32 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต นางรำพา อัศวรัตน์ นักวิชาการศึกษา.png
16 ต.ค. 2563 01:29 เอนก วิเลปะนะ แนบ นางรำพา อัศวรัตน์ นักวิชาการศึกษา.png กับ บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:26 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข บุคลากร/ภารกิจ
16 ต.ค. 2563 01:22 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต รอง ผอ วุฒิภัทร จูมโสดา.png
16 ต.ค. 2563 01:21 เอนก วิเลปะนะ อัปเดต รอง ผอ วุฒิภัทร จูมโสดา.png
16 ต.ค. 2563 01:20 เอนก วิเลปะนะ แนบ รอง ผอ วุฒิภัทร จูมโสดา.png กับ บุคลากร/ภารกิจ
1 ก.ค. 2563 21:08 เอนก วิเลปะนะ แนบ Untitled.jpg กับ ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
1 ก.ค. 2563 21:08 เอนก วิเลปะนะ สร้าง ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
28 มิ.ย. 2563 00:11 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน
28 มิ.ย. 2563 00:01 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2563
28 มิ.ย. 2563 00:00 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
27 มิ.ย. 2563 22:25 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร1.jpg กับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการสวดมนต์ไหว้พระ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร
27 มิ.ย. 2563 22:25 เอนก วิเลปะนะ สร้าง การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการสวดมนต์ไหว้พระ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร
27 มิ.ย. 2563 22:22 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร4.jpg กับ ศึกษาธิการภาค 18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด
27 มิ.ย. 2563 22:22 เอนก วิเลปะนะ สร้าง ศึกษาธิการภาค 18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด
27 มิ.ย. 2563 22:20 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร7.gif กับ การนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
27 มิ.ย. 2563 22:20 เอนก วิเลปะนะ สร้าง การนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
27 มิ.ย. 2563 22:15 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 มิ.ย. 2563 21:38 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข Download
27 มิ.ย. 2563 21:35 เอนก วิเลปะนะ แก้ไข การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27 มิ.ย. 2563 21:33 เอนก วิเลปะนะ แนบ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร8.jpg กับ การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า