ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


            ส่วนกลาง                                                      056-511010


            กลุ่มอำนวยการ                                             091-0289707


            กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์             091-0289709


            หน่วยตรวจสอบภายใน                                  091-0289702


            กลุ่มบริหารงานบุคคล                                   091-0289706


            กลุ่มนโยบายและแผน                                   091-0289701


            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                       091-0289703            กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล                  091-0289705


            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา      091-0289705        เบอร์โทรศัพท์บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

             นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์                      081-7276091
           (รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1)

           นางสุริยา  วรสิทธิ์                                        081-9739106
           (ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)
                
           นางสาวอุษา  จิตรสิขเรศ                               081-3797107

           นางวราภรณ์  คณทา                                   087-3134039

           นางพวงเพ็ญ  จีระดิษฐ์                                 081-9714335

           นางดวงฤดี  สอนเถื่อน                                  087-3134039
 
           นายเอนก  วิเลปะนะ                                     081-5341995

           ส.อ.พิทักษ์ พรหมสนธ์                                  081-8564744

   

           


                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

                  87 ถนนพหลโยธิน 333 ตำบลสะแกกรัง 

                  อำเภอเมือง   จังหวัดอุทัยธานี

                  61000