บุคลากร/ภารกิจ


ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล 091 0289706


นายไพโรจน์ อักษรเสือ
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

 Tel. 
นางสาวอุษา  จิตรสิขเรศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
081 9739106
e-mail. j_usa2009@hotmail.co.th

งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายเอนก  วิเลปะนะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
081 5341995
e-mail. kuanake@utt1.go.th

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

 

นางสาวเจฎศรา ไวเหาะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0894375439
jetsara.wai@utt1.go.th

นางสาวมนพัทธ์  พูลทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
081 5266481
monnaphat01@gmail.com
 
นางวราภรณ์ คณทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081 2806585
e-mail. Po_rn2507@otmail.com


กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัตินางสาวอุษา  จิตรสิขเรศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
081 9739106
e-mail. j_usa2009@hotmail.co.th


นางพวงเพ็ญ  จีระดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081 9714335
e-mail. puangpenjee@gmail.com
 

ส.อ.พิทักษ์ พรหมสนธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081 8564744
e-mail. p.plan2510@hotmail.com


 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง      

                           

นายเอนก  วิเลปะนะ
เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน
081 5341995
e-mail. kuanake@utt1.go.th
นางรำพา  อัศวรัตน์
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
087 4756003
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
22 มิ.ย. 2565 20:57
Ċ
เอนก วิเลปะนะ,
22 มิ.ย. 2565 20:59
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
6 มิ.ย. 2562 22:42
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
6 มิ.ย. 2562 22:42
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
6 มิ.ย. 2562 22:42
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
6 มิ.ย. 2562 22:43
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
6 มิ.ย. 2562 22:43
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
6 มิ.ย. 2562 22:43
ĉ
เอนก วิเลปะนะ,
6 มิ.ย. 2562 22:43