หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ว13 สำนักงาน ก.ค.ศ.
หลักเกณฑ์การประเมิน 
(คำชี้แจง)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กฎ ก.ค.ศ.)

ว16 สำนักงาน ก.ค.ศ.

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ 2545
 หลักเกณฑ์การย้าย 
(ผู้บริหารสถานศึกษา)
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ว 20

ว14 สำนักงาน ก.ค.ศ.
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู
(สายผู้สอน)

หน้าเว็บย่อย (1): ไม่มีชื่อ
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
23 มิ.ย. 2563 00:32
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
23 มิ.ย. 2563 00:33
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
23 มิ.ย. 2563 00:31
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
23 มิ.ย. 2563 00:31
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
23 มิ.ย. 2563 00:32
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
5 มิ.ย. 2562 19:42
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
5 มิ.ย. 2562 19:39
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
5 มิ.ย. 2562 19:38
Ċ
เอนก วิเลปะนะ,
21 มิ.ย. 2564 02:20
Ċ
เอนก วิเลปะนะ,
21 มิ.ย. 2564 02:19
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
5 มิ.ย. 2562 19:36
Ċ
เอนก วิเลปะนะ,
21 มิ.ย. 2564 02:27
Comments