รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562


รายงานการบริหารงานโครงการ

 รายงานการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
       ประเมิน ITA ประจำปี 2563

รายงานโครงการประชุมสัมมนาให้ความรู้เขตสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน


------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
รายงานการพัฒนาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น
 รายงานโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรรายงานผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในองค์กร


------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562

 รายงานการพัฒนา
การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานลูกจ้าง
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
12 มิ.ย. 2562 23:54
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
27 มิ.ย. 2563 21:15
Ċ
ประสาน อรุณศรีสุขสันต์,
1 ก.ค. 2562 21:02
Comments