พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

        การบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายและส่งผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     1. บริหารบุคคล บริหารอัตรากำลัง โดยองค์คณะบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล
     2. มีระบบการสรรหาบุคคล ตามหลักความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
     3. มีระบบข้อมูลบุคคลากรที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
     4. มีการสร้างเสริมประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                             ให้ได้ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
     5. มีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ                             มีขวัญกำลังใจ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป้าหมาย

    1. การบริหารงานบุคคล ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1 มีประสิทธิิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
     2. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจำสายงาน หรือการพัฒนา   
         จากหน่วยงาน สถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
     3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่ง  
        และมาตรฐานวิทยฐานะ
     4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญ และกำลังใจใน   
         การ ปฏิบัติงาน
     5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม