ขอบข่ายงาน


งานธุรการ
    - งานรับหนังสือราชการ
     - งานส่งหนังสือราชการ
     - งานจัดทำหนังสือราชการ
     - งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
     - งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล


งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
    - งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
     - งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
     - งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว
     - งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     - งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริหาร 
       เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ
     - งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
     - งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ